Финална конференция по проекта 17.12.2015

На 17.12.2015 г. от 11:00 ч. до 17:00 ч. в хотел „Св. София”, ул. „Пиротска” № 18, се проведе финална конференция по проект “Интегрирана асистентска услуга за хора с увреждания”. По време на конференцията бяха представени постигнатите резултатите в рамките на проекта.

Програма на финалната конференция

20151217_111005 20151217_111118

Текуща информация

През м. октомври 2015 г. продължава предоставянето на интегрираната асистентска услуга за възрастни хора и хора с увреждания в Столична община.

 

Стартиране на допълваща дистанционна услуга

През м. август 2015 г. в домовете на 6 потребители бе инсталирано техническо оборудване за предоставяне на дистанционна подкрепа при риск. Услугата се предоставя като допълваща подкрепа поради наличието на висок риск за здравословното състояние на потребителите.

Стартиране на интегрирана асистентска услуга

През м. юли 2015 г. Сдружение “АДСУ” стартира предоставянето на интегрирана асистентска услуга в Столична община. Трима социални асистенти предоставят почасова подкрепа в домашна среда на 15 потребители – възрастни хора и хора с увреждания. В допълнение, на потребителите в най-висок риск се предоставя дистанционна подкрепа. Услугата ще продължи до края на м. декември 2015 г.

Обучение на асистентския екип (24-26.06.2015 г.)

В периода 24-26.06.2015 г. в офиса на Сдружение “АДСУ”, на адрес ул. “Г. С. Раковски” 61, ет. 3, ап.8, ще се проведе обучение на асистентския екип за предоставянето на интегрирана услуга в домашна среда. Всеки ден обучението ще стартира в 11.00 часа и ще приключи в 16.30 часа.

Три-дневното обучение ще бъде проведено от ръководителя екип и техническия експерт, които ще подготвят асистентите за  пряка работа с потребителите, за работа с Телекеър оборудването и за оказване на дистанционна подкрепа в случаи на риск.

Обява за подбор на асистенти

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” стартира подбор на асистенти по проекта. Одобрените кандидати ще бъдат обучени като асистенти за предоставяне на почасова подкрепа в домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания. Срокът за подаване на документи е 15.06.2015 г.

Обявата за подбор и наемане, както и заявлението за кандидатстване може да  намерите в прикачените по-долу файлове.

Обява              Заявление

Документи изпращайте на посочените в обявата контакти.

 

 

Обява за подбор на потребители

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” стартира подбор на потребители по проекта до запълване на предвидения максимален брой от 15 лица.

Преките потребители на интегрираната асистентска услуга в рамките на едноименния проект на Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” (АДСУ) са хора с увреждания, които имат трудности в придвижването, самообслужването и самостоятелността при осъществяване на важни за тях дейности. Поради иновативния характер на услугата, потребителите трябва да са мотивирани да участват в дейностите по тестване и даване на обратна връзка за качеството на подкрепата и нейното въздайствие върху живота им.

Допустими потребители на интегрираната асистентска услуга са лица с увреждания, които имат затруднения в самообслужването и мобилността им и за които съществува риск от влошаване на здравето им, от социална изолация и институционализация.

Желаещите да ползват услугата подават заявление за ползване на услугата (по образец). Към заявлението се прилага релевантен медицински документ, удостоверяващ увреждането/ хроничното заболяване. Документи може да изпращате на посочените по-долу контакти.

Срокът за подаване на документи е 26.06.2015 г.

Заявлението за достъп и резюме на проекта може да  намерите в прикачените по-долу файлове.

Заявление    Резюме

 

За повече информация

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги”

Адрес: гр. София 1202, ул. Г.С. Раковски № 61, ет. 3, ап. 8

Тел.: + 359 2 983 21 49; 0884 459 425

Ел. поща: adsubg@gmail.com