За проекта

Цел: Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и институционализацията на възрастни лица с увреждания чрез предоставяне на асистентска подкрепа в домашна среда, с допълваща дистанционна подкрепа Телекеър в случай на риск или инцидент.

Дейности:

  • Разработване на Методика за интегрирана асистентска услуга;
  • Обучение на асистентски екип за предоставяне на интегрирана услуга в домашна среда;
  • Предоставяне на почасова подкрепа в дома съобразно потребностите на 15 лица с увреждания;
  • Предоставяне на допълваща дистанционна подкрепа на 6 потребители във висок риск;
  • Информиране и публичност на проекта и целите му.

Целеви групи:

  • Хора с увреждания и техни близки;
  • Държавни и общински институции;
  • Доставчици на социални услуги.

Обхват: Проектът се изпълнявав на територията на Столична община

Период на изпълнение: м. април 2015 г. – м. декември 2015 г.

Финансиране: Проектът е на стойност 26 333.00 лв., от които приносът на Фонд „Социална закрила” е 23 693.00 лв.