Текуща информация

На 03.11.2015 г. беше направен мониторинг от страна на представители на Фонд “Социална закрила”.