Условия за включване

Асистенти за предоставяне на интегрирана услуга в домашна среда
Условия:
– Средно образование
– Опитът в грижа за възрастни хора е предимство
– Умения за работа в екип
– Отлични комуникативни и организационни умения
– Способност за работа под напрежение
Документи:
– копие на диплома от средно образование
– професионална автобиография
– документи, удостоверяващи опита в грижите за възрастни хора (при наличие)

 

Потребители на услугата
Условия:
– жители на град София
– наличие на увреждане, установено с релевантен документ
Документи:
– заявление за ползване на услугата
– медицински документ за наличие на увреждане (ТЕЛК/НЕЛК, други доказателствени документи)